Politika zasebnosti

Politika zasebnosti

IZJAVA PONUDNIKA O VARSTVU OSEBNIH PODATKOV

Politika o zasebnosti velja za vse uporabnike spletnega mesta https://www.spretni.si/ v nadaljevanju: spletno mesto), s katero upravlja družba (v nadaljevanju: Ponudnik):

ZOP CR d.o.o.
Dunajska 101
1000 Ljubljana

e-poštni naslov: infozop@zop-cr.com

telefon: +386 (0)1 / 534 21 10

Uporabnik je vsaka pravna ali fizična oseba, ki uporablja oziroma obišče spletno mesto (v nadaljevanju: uporabnik).
Z uporabo spletnega mesta, uporabnik soglaša z načinom varovanja, ravnanja in posredovanja osebnih podatkov in se strinja s to Politiko zasebnosti in Politiko piškotkov. Uporabnik se z nadaljnjo uporabo spletnega mesta strinja s spremembami.

POLITIKA ZASEBNOSTI

Upravljalec in obdelovalec osebnih podatkov je Ponudnik.

Ponudnik bo vaše osebne podatke obdeloval in z njimi upravljal v skladu z Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (v nadaljevanju: Splošna uredba) in skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 v nadaljevanju: ZVOP-1).

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določeno fizično osebo oziroma posameznika, ne glede na obliko, v kateri so izraženi. Gre za podatke, na podlagi katerih vas je mogoče identificirati.

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov je vsakokratni direktor družbe, razviden iz javno dostopnih podatkov na spletnem mestu AJPES.

Posameznik, na katerega se osebni podatki nanašajo, nas lahko kadarkoli kontaktira glede vseh vprašanj in predlogov v zvezi z varstvom osebnih podatkov na info@zop-cr.com ali po pošti na zgoraj navedeni naslov.

Če nas posameznik kontaktira preko kontaktnega obrazca na spletni strani ali preko e-pošte, te prostovoljno zagotovljene informacije shranimo za obdelavo povpraševanja, kot tudi za primer naknadnih vprašanj. Nadaljnje osebne podatke hranimo in uporabljamo samo, če posameznik v to privoli ali če imamo za to drugo pravno podlago.

V okviru veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov in tehničnih zmogljivosti, po najboljših zmožnostih skrbimo za varnost osebnih podatkov posameznikov. Za varstvo vaših osebnih podatkov vzdržujemo tehnične in organizacijske varnostne ukrepe, ki jih nenehno prilagajamo glede na razvoj tehnologije. Ne glede na navedeno pa ne moremo preprečiti, da je razpoložljivost v določenih trenutkih lahko motena ali prekinjena. Strežniki, ki jih uporabljamo, so redno in natančno varovani.

1.Katere vaše osebne podatke zbiramo?

Glede na namene in podlage, ki jih navajamo v nadaljevanju, lahko zbiramo in uporabljamo naslednje osebne podatke posameznika:
• ime in priimek
• naslov
• telefonska številka in / ali elektronska pošta
• podatki o oddanem naročilu oz. sprejeti reklamaciji (vsebina in čas oddaje/sprejema);
• podatki o uporabi spletne strani (IP naslov, datum zadnje prijave, naziv mobilnega aparata, različico operacijskega sistema aparata ali brskalnika, čas trajanja obiska, pogostost obiskov, seznam obiskanih strani, sled premikanja, seznam zadnjih obiskov, podatek o tem, katere e-novice preberete);
• rojstni datum*

*Za prijavo na izobraževanja, ki jih sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, moramo zgolj v namene preverjanja starosti udeležencev zbrati tudi datum rojstva. Tečaji so namenjeni starejšim od 30 let.

Družba ne obdeluje posebne vrste osebnih podatkov.

2. Kako pridobimo osebne podatke posameznika?

Osebne podatke posameznika lahko pridobimo neposredno, na primer:
• ko nas posameznik kontaktira – opravi povpraševanje po e-mailu ali telefonu ali preko spletne strani oziroma z njeno uporabo;
• ob registraciji na izobraževalni program (tečaj) preko spletne strani;
• ob obisku naše spletne strani, ob prijavi na naše e-novice oziroma ko posameznik pusti svoje osebne podatke pri prenosu katerega od naših priročnikov ali podobnih vsebin;
• ko nam posameznik izroči poslovno vizitko ali posreduje podatke na sestanku;
• pri sklenitvi in izvajanju pogodbe o naročilu naših storitev ali blaga in dostavi le-teh ter v zvezi z izvajanjem našega poslovanja na trgu;
• pri oddaji reklamacij.

Prav tako lahko pridobimo osebne podatke posameznika tudi od družb, za katere opravljate delo oziroma nastopate v njihovi sferi in so z nami v pogodbenem odnosu oziroma kontaktu. V pogodbenem odnosu je posameznik lahko tudi sam kot fizična oseba ali samostojni podjetnik.

Osebne podatke lahko pridobimo tudi iz določenih javno dostopnih virov, vključno (a ne omejeno na) iz javnih spletnih podatkovnih baz, poslovnih imenikov, medijskih publikacij, socialnih medijev, spletnih strani in drugih javno dostopnih virov in/ali organov na podlagi ustrezne pravne podlage.

3. Uporaba osebnih podatkov

Zavezujemo se, da vse pridobljene podatke uporabljamo izključno za lastne potrebe oziroma kot opisano v tem pravilniku in jih ne posredujemo tretjim osebam, razen če nam to nalaga predpis.

Vaše osebne podatke uporabljajo naši zaposleni oziroma osebe, ki opravljajo za nas delo, v okviru svojih delovnih zadolžitev in pooblastil, pri čemer jih veže obveznost varovanja osebnih podatkov kot zaupnih.

Vodenje baze podatkov naročnikov in drugih posameznikov, s katerimi sodelujemo, je zasnovano na uresničevanju legitimnih interesov in nam olajšuje izpolnjevanje zakonskih obveznosti glede točnosti in prenosljivosti osebnih podatkov. Pri tem upoštevamo tudi interese posameznikov, na katere se podatki nanašajo, saj svojim naročnikom z dostopom do našega sistema za obdelavo podatkov omogočamo:
• registracijo na naši spletni strani;
• prijavo na tečaj oz. izobraževalni program ter nakup le tega;
• pošiljanje ponudb;
• potrditev/zavrnitev ponudb;
• pregled arhiva vseh ponudb in naročil zadevnega posameznika;
• spremembo gesla za dostop;
• pregled stanja vseh računov zadevnega posameznika.

Zunanji izvajalci storitev
Za izpolnjevanje naših pogodbenih in zakonskih obveznosti sodelujemo tudi z izbranimi zunanjimi izvajalci storitev (predavatelji, asistenti, prevajalci, lektorji in drugi strokovnjaki, računovodski servis, IT storitve, ipd.).

Podatke obdelujemo za:
• vodenje evidenc naročil,
• poročanje pristojnem Ministrstvu za digitalno preobrazbo o izvedenih izobraževalnih programih,
• poročanje davčni upravi,
• hrambo podatkov v bazi izvajalcev

Posredovanje podatkov drugim uporabnikom

V zakonsko dovoljenih okvirih in glede na vrsto obdelave podatke posameznikov, na katere se ti osebni podatki nanašajo, posredujemo naslednjim partnerjem:
• IT-partnerjem v okviru IT-podpore;
• ponudnikom storitev programske opreme v oblaku;
• ponudnikom plačilnih storitev in bankam;
• drugim zunanjim izvajalcem storitev.

Skladno s pogodbenimi določili pogodb, ki smo jih z zgoraj navedenimi subjekti sprejeli, ti zagotavljajo enako raven varstva osebnih podatkov, kot jo zagotavljamo sami.

Vaše osebne podatke smo na podlagi zakonskih določil lahko dolžni na zahtevo posredovati drugim prejemnikom, ki imajo zakonsko podlago za takšno zahtevo. To so predvsem državni organi (kot npr. davčni organi, sodišča, policija,…) in drugi nosilci javnih pooblastil.

Vaše podatke lahko posredujemo tudi našim odvetnikom, notranjim in zunanjim revizorjem in davčnim ter drugim svetovalcem za izvajanje njihovih storitev v skladu s sklenjeno pogodbo z nami.

Osebni podatki se posredujejo drugim fizičnim ali pravnim osebam ali osebam javnega sektorja samo na podlagi zahteve iz prvega odstavka 41. člena ZVOP-2 iz katere izhaja veljavna pravna podlaga za pridobitev podatkov in utemeljenost zahteve, razen če zakon določa drugače.

Iznos v tretje države

Družba lahko vaše osebne podatke svojim zunanjim izvajalcem storitev iznaša tudi v tretje države (npr. pri uporabi storitev Google Analytics in AdWords), pri čemer je v tem primeru poskrbljeno za ustrezno raven zaščite osebnih podatkov, bodisi na podlagi zavezujočih poslovnih pravil (Binding Corporate Rules), standardnih pogodbenih klavzul, ščita zasebnosti, bodisi da je za posamezno državo in/ali prenos z odločbo ustreznega organa ugotovljena ustrezna raven zaščite osebnih podatkov.

4. Namen zbiranja posameznikovih osebnih podatkov in posledice, če se osebni podatki ne zagotovijo

Osebne podatke posameznika obdelujemo zaradi izvajanja naše poslovne dejavnosti, izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in pospeševanja prodaje storitev in izdelkov ter za vzdrževanje dobrih poslovnih odnosov. Osebne podatke posameznika lahko obdelujemo zaradi obveščanja o novostih s področja našega poslovanja oziroma tržišča naših izdelkov in storitev na sploh.

Te podatke potrebujemo iz zgoraj navedenih razlogov in brez njih naših pogodbenih razmerij oziroma poslovanja ni mogoče izvajati oziroma je to lahko bistveno oteženo ali manj kvalitetno in/ali strokovno. Brez obdelovanja vaših osebnih podatkov vas na primer tudi ne moremo povabiti na naše morebitne dogodke, vam omogočiti udeležbe na njih oziroma v drugih morebitnih promocijskih akcijah. Obdelava vaših osebnih podatkov je lahko tudi pogoj za nudenje določenih aktivnosti/ugodnosti z naše strani vam.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo tudi v povezavi z ostalim našim poslovanjem, kot na primer z našimi dobavitelji in izvajalci storitev (npr. računovodstvo, IT).

Vaše osebne podatke obdelujemo z namenom izterjave naših zahtevkov.

Vaše osebne podatke lahko obdelujemo z vidika varovanja oseb in premoženja (npr. v primeru videonadzora). O prostorih, kjer se izvaja videonadzor, ste ustrezno obveščeni.

Obdelava osebnih podatkov za drug namen kot za tistega, za katerega so bili zbrani je dopustna, če je to v skladu z določbami iz četrtega odstavka 6. člena Splošne uredbe. Kadar gre za nadaljnjo obdelavo, ki se izvaja zaradi zakonske obveznosti, mora tako obdelavo določati zakon.

Kadar se nenamerno zberejo osebni podatki, za katere je očitno, da niso potrebni za konkretno obdelavo, se izbrišejo brez nepotrebnega odlašanja, drugače nepovratno uničijo ali vrnejo posamezniku, na katerega se nanašajo, ali upravljavcu ali obdelovalcu, ki jih je poslal.

5. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov, na katere se ti osebni podatki nanašajo, uporabljamo samo za namen izpolnitve zahtev takšnih posameznikov, sklenitve in izpolnitve pogodb o dobavi naših storitev in blaga ter za lastno uporabo. Obdelava se izvaja skladno s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropske unije ter slovenskimi ter EU-zakoni in predpisi.

Osebne podatke obdelujemo tudi zaradi varstva naših neposrednih zakonitih interesov ali interesov tretjih oseb. Te obdelave so na primer potrebne:
• iz pravnih razlogov (npr. uveljavljanje odprtih terjatev);
• iz poslovnih razlogov (npr. ukrepi v primeru kršitev pogodbe);
• iz varnostnih razlogov (npr. preprečevanje ogrožanja celovitosti, izvirnosti, dostopnosti ali zaupnosti podatkov);
• za zagotavljanje informacijske varnosti in delovanje informacijskih sistemov.

Prav tako vaše osebne podatke obdelujemo za izpolnjevanje naših zakonskih obveznosti (gl. zgoraj Posredovanje podatkov drugim uporabnikom).

Osebne podatke obdelujemo, ko nam posamezniki, na katere se ti osebni podatki nanašajo, stopijo v stik z nami (pošljejo vprašanje, se prijavijo na izobraževanje, zaprosijo za ponudbo, sklenejo pogodbo z nami ali se prijavijo na e-novice na spletnem mestu, po e-pošti, telefonu, v naših poslovnih prostorih na Dunajski 101 v Ljubljani in ostalo).

1.6 Obdobje hrambe osebnih podatkov in njihov izbris

Osebni podatki posameznikov se hranijo, dokler obstaja osnovni namen ali osnovnemu namenu enakovreden namen za njihovo hrambo in obdelavo. Roki hrambe so različni in so določeni v zakonodaji upoštevaje posamezen namen obdelave.

Osebne podatke, ki jih zbiramo na podlagi uporabnikove privolitve, hranimo najkrajše možno obdobje, dokler obstaja namen za njihovo zbiranje oziroma do preklica privolitve. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Določeni podatki se hranijo tudi iz razloga dokazovanja skladnosti s posameznikovimi zahtevami (glejte razdelek Pravice uporabnikov, na katere se nanašajo osebni podatki).

Po preteku roka hranjenja se osebni podatki izbrišejo, uničijo ali anonimizirajo, oziroma se izvede drug postopek, ki onemogoča identifikacijo posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, zlasti omejevanje dostopa do njih, njihovo blokiranje ali arhiviranje, razen če zakon ali drug akt ne določa drugače.

6. Informacije v zvezi z uporabo našega spletnega mesta

6.1 Piškotki

Na našem spletnem mestu uporabljamo piškotke, da bi omogočili posamezne tehnične funkcije in vam zagotovili prijetno uporabniško izkušnjo. O piškotkih se lahko podrobneje seznanite na povezavi Obvestila o piškotkih, ki so sestavni del tega Pravilnika o zasebnosti. Piškotki so tekstovni podatki, ki se shranjujejo preko ali s strani brskalnika IT sistema posameznika. Njihovo shranjevanje je pod popolnim nadzorom uporabnikovega brskalnika. Uporabnik lahko shranjevanje piškotkov po želji omeji ali onemogoči.

6.2 Spletna analitika

Na spletnem mestu uporabljamo tudi piškotke, ki nam omogočajo spletno analitiko, to pomeni analizo uporabe naših spletnih strani, ki jo spremljamo za izboljšanje kakovosti in vsebine na spletnih straneh.

Za namene splošne spletne analitike uporabljamo storitev Google Analytics s funkcijo anonimizacije. Skladno s članstvom v programu sodelovanja Ščit zasebnosti med EU in ZDA Google teh podatkov ne uporablja v nobene druge namene in izvaja tehnične ter organizacijske zaščitne ukrepe.

Ponudnik storitve je:
Google LLC
1600 Amphitheatre, Pkwy Mountain View
CA 94043-1351, California
ZDA

Več informacij o Googlovi spletni analitiki lahko najdete na tej spletni strani:
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/us/,
veljavni Googlov pravilnik o zasebnosti pa si lahko ogledate na tej spletni strani:
https://policies.google.com/privacy?hl=sl

6.3 Povezave/preusmeritve na spletne strani tretjih oseb

V skladu z zadevno zakonodajo smo kot ponudniki vsebin odgovorni za lastne vsebine, ki jih za uporabo objavljamo na našem spletnem mestu. Naše spletno mesto vsebuje tudi povezave na druge spletne strani. Ta pravilnik o zasebnosti se nanaša samo na naše spletne strani. Na povezanih straneh upoštevajte pravila o varstvu osebnih podatkov na povezanih straneh. Za vsebine tretjih oseb, ki se prek povezav lahko uporabljajo, ne prevzamemo odgovornosti. Te vsebine pa prav tako niso naša last.

6.4 E-novice in uporaba osebnih podatkov za marketinške namene

Od uporabnikov, ki se prijavljajo na naše e-novice, zbiramo podatke o njihovem e-poštnem naslovu, na katerega jih želijo prejemati. Te podatke uporabljamo za lastne marketinške potrebe.

Obdelavo teh podatkov in pošiljanje e-novic izvajamo na podlagi zakonitega interesa.

Načeloma pošiljamo e-novice uporabnikom, ki so se nanje prijavili, izjemoma pa lahko pošljemo pomembne informacije in informacije o spremembah v našem poslovanju in odnosu z vami kot uporabnikom naših storitev vsem našim naročnikom. Vsak uporabnik ima pravico, da kadarkoli od nas pisno zahteva odjavo prejemanja obvestil in e-novic na svoj e-poštni naslov, oziroma lahko to odjavo izvrši s klikom na ustrezno povezavo v vsaki posamezni e-novici.

Za upravljanje prijav in pošiljanja e-novic uporabljamo platformo Mailchimp in storitve podjetja The Rocket Science Group, LLC iz ZDA.

Ponudnik storitve je:
The Rocket Science Group LLC
675 Ponce De Leon Ave NE, Suite 500 Atlanta,
Georgia 30308, ZDA

6.5 Google AdWords

Na našem spletnem mestu imamo integriran Google AdWords. Namen storitve Google AdWords je oglaševanje našega spletnega mesta preko prikazovanja relevantnih zanimivih oglasov na spletnih straneh tretjih družb in med rezultati Googlovega iskalnika in prikazovanje oglaševanja tretjih družb na naši spletni strani.

Ponudnik storitve je:

Google AdWords Google Inc.
1600 Amphitheater Pkwy, Mountain View
CA 94043-1351,California, ZDA

Posameznik ima možnost, da ugovarja Googlovemu oglaševanju. V ta namen mora posameznik obiskati povezavo https://adssettings.google.com/ s pomočjo kateregakoli spletnega brskalnika in tam nastaviti želene nastavitve.

Veljavni Googlov pravilnik o zasebnosti si lahko ogledate na tej spletni strani: na: https://policies.google.com/privacy?hl=sl&gl=si.

7. Pravice uporabnikov, na katere se osebni podatki nanašajo

V povezavi z zbiranjem in obdelavo vaših osebnih podatkov imajo posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, naslednje pravice:

Pravica dostopa do vaših osebnih podatkov

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo pravico od nas dobiti potrditev, ali se v zvezi z njimi obdelujejo osebni podatki, kateri podatki in imajo pravico dostopa do teh podatkov, informacije o namenu obdelave, kategoriji podatkov, rokih hrambe in ostale informacije, ki jih vsebujejo ta Pravilniki.

Pravica do popravka

Posamezniki, na katere se osebni podatki nanašajo, imajo pravico od nas zahtevati, da popravimo morebitne netočne podatke v zvezi z njimi.

Pravica do izbrisa podatkov

V primeru, da obdelava osebnih podatkov temelji na posameznikovi privolitvi, le-to lahko kadarkoli pisno prekliče. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi take privolitve pred njenim preklicem.

Posameznik ima pravico zahtevati izbris podatkov, če:
• osebni podatki niso več potrebni v namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani;
• so bili osebni podatki obdelani nezakonito;
• je osebne podatke treba izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom Unije ali slovenskim pravom.

Pravica do izbrisa je omejena v primeru, da je obdelava osebnih podatkov potrebna, kot določa člen 17 Splošne uredbe.

Pravica do omejitve obdelave

Posameznik ima pravico doseči, da omejimo obdelavo podatkov v skladu z določili 18. člena Splošne uredbe.

Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik ima pravico, da svoje osebne podatke, ki nam jih je posredoval, prejme v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in ima pravico, da te podatke posredujemo drugemu upravljavcu osebnih podatkov, skladno z njegovimi zahtevami, v mejah in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja (če temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi ali pogodbi in, če se osebni podatki obdelujejo avtomatizirano in, če je to tehnično izvedljivo).

Pravica do ugovora

Na podlagi razlogov, povezanih s posameznikovim posebnim položajem, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi njegovih osebnih podatkov, ki temelji na zakonitem interesu, kot je pojasnjeno zgoraj. Take osebne podatke bomo prenehali obdelovati, razen če dokažemo nujne legitimne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad posameznikovimi interesi, pravicami in svoboščinami ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Pravica do prijave pri Informacijskem pooblaščencu

Republike Slovenije
Družba zagotavlja, da osebne podatke posameznikov obdeluje v vseh pogledih zakonito in v skladu s predpisi. Če ne glede na posameznik meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, ima pravico vložiti zahtevo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni postopek, s katero zahteva nadzor zakonitosti obdelave svojih osebnih podatkov, lahko pa v njej predlaga tudi potrebno ukrepanje v primeru ugotovljenih kršitev, tako da se doseže vzpostavitev zakonitega stanja pri

Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije(IP RS),
Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana,
Telefon: 01 230 97 30,
Faks: 01 230 97 78,
E-pošta: gp.ip@ip-rs.si.

Navodila in obrazec za prijavo kršitev najdete na spletni strani IP RS: https://www.ip-rs.si/.

Osebne podatke lahko obdelujemo tudi za namene in v rokih, kot je potrebno, da dokažemo izpolnitev svojih obveznosti zaradi uveljavljanja pravic posameznika iz tega razdelka in/ali izpolnitve drugih zakonskih obveznosti.

Preklic privolitve

Kadar temelji obdelava osebnih podatkov na privolitvi posameznika, ima ta kadarkoli pravico pisno preklicati dano privolitev na e-naslov infozop@zop-cr.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi take privolitve pred preklicem.

Pravice posameznikov se lahko omejijo v skladu z 18. členom ZVOP-2 in v skladu z 23. členom Splošne uredbe.

Posamezniki naj svoje zahtevke naslovijo na infozop@zop-cr.com.

Posamezniku, na katerega se nanašajo osebni podatki, bomo brez nepotrebnega odlašanja posredovali informacije in sporočila v čim bolj točni, razumljivi in lahko dostopni obliki ter v jasnem in preprostem jeziku, če to posameznik zahteva. Zahtevek posameznika se rešuje po postopku in rokih, predpisanih s Splošno uredbo in ZVOP-2.

8. Veljavnost, spremembe in dopolnitve tega Pravilnika o zasebnosti

Pravilnik o zasebnosti lahko brez predhodnega obvestila občasno spremenimo zaradi uskladitve z zakonodajo in dejanskim stanjem. Velja vedno zadnja veljavna verzija, kar je razvidno iz datuma sprejetja zadnje veljavne verzije.

Vsakokrat veljavna verzija našega Pravilnika o zasebnosti je objavljena na tej spletni strani.

Trenutna verzija je veljavna od 12.10.2023.